REGULAMIN STAJNI KRAINA NATURY

Wszyscy uczestnicy jazd oraz osoby postronne zobowiązane są do dokładnego zapoznania się z poniższymi zasadami oraz do ich przestrzegania. Nieznajomość zasad obowiązujących uczestnika nie zwalnia go z odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika, które są konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.W stajni Kraina Natury stawiamy przede wszystkich na bezpieczeństwo naszych podopiecznych i klientów, dlatego:

1. Dzieci do lat 13, które nie biorą udziału w jazdach konnych, mogą przebywać na terenie stajni wyłącznie pod stałą opieką rodzica lub opiekuna.

2. Ponieważ konie to zwierzęta z natury płochliwe i bardzo wrażliwe, w stajni i na całym terenie przystajennym należy zachowywać spokój i ciszę. Nie wolno biegać, krzyczeć i wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż każde tego typu zachowanie naraża na niebezpieczny wypadek osoby obecne na terenie stajni lub terenów przystajennych.

3. Bezwzględnie zabrania się dokarmiania koni bez wiedzy i zgody instruktorów albo właścicieli stajni.

4. Należy zawsze słuchać zaleceń instruktorów oraz właścicieli stajni.

5. Klient jest zobowiązany do dbania o powierzony sprzęt, odkładanie go na miejsce, nie zostawianie go na ziemi.

6. Zabrania się wypuszczenia koni poza teren stajni i samodzielnego dysponowania końmi.

7. Psy wprowadzane na teren stajni i terenów przystajennych muszą znajdować się na smyczy.

8. Osoby zapisane na jazdy konne powinny zawsze być do nich odpowiednio przygotowane. Osoba nie posiadająca odpowiednich butów za kostkę oraz kasku jeździeckiego nie będzie dopuszczana do jazdy

9. Nie dopuszczamy do jazdy osób pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

10. W przypadku niepełnoletnich uczestników jazd obowiązkiem ich rodziców lub opiekunów jest dokładne zapoznanie się z regulaminem stajni i dbanie o jego przestrzeganie przez dziecko. Przyjmuje się, że zapisanie przez rodziców/opiekunów prawnych swojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego na zajęcia, oznacza świadomą zgodę na jego uczestnictwo w zajęciach.

11. Odwoływanie jazd jest możliwe tylko na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia odwoływane poniżej 24 godzin od planowanej jazdy traktuje się jak odbyte i powinny zostać opłacone.

12. Klub zaleca uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej.

13.W czasie jazdy uczestnik jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń i wskazówek instruktora, jak również osób opiekujących się końmi.

15. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych uczestników i koni.

16. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego zawinionego zachowania lub zaniechania dokonania obowiązkowych zabiegów pielęgnacyjnych po jeździe.

17. Rezerwacji terminów jazd konnych można dokonywać bezpośrednio u instruktora, telefonicznie oraz mailowo.

18. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania jazdy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, np. warunki atmosferyczne.

19. Klient jazd konnych jest zobowiązany stawić w stajni co najmniej 20 minut przed umówioną godziną jazdy. Spóźnienie się uczestnika na zajęcia nie zatrzymuje ich biegu ani nie przedłuża zajęć – stajnia nie przedłuża jazdy o czas spóźnienia, ani nie zwraca pieniędzy za czas spóźnienia.

20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione na terenie Stajni oraz za wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy) przyniesione na teren Stajni.

21. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia.

22. Należy pamiętać i akceptować, że konie to zwierzęta nieprzewidywalne, przez co jazda konna to sport wysokiego ryzyka.

23. Ośrodek informuje, że posiada ubezpieczenie NNW.

Informujemy rodziców, że każde jeżdżące dziecko może posiadać ubezpieczenie NW, ale jest to w gestii rodzica.

Stajnia Kraina Natury zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Uczestników jazd poprzez wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z zajęć i innych wydarzeń organizowanych na terenie Stajni oraz do ich ewentualnego wykorzystania, wyłącznie do celów autopromocyjnych (m.in. na portalu Facebook, Instagram, stronie internetowej albo ulotkach). Każda osoba przebywająca na terenie Stajni akceptuje powyższe uprawnienie Stajni i wyraża na nie zgodę. Reguluje to polityka prywatności dostępna na stronie internetowej stajni.

Stajnia Kraina Natury